Kamilliánus kolostor hírei

A rendi nevelők és hivatásgondozók üzenete az egész Rend számára

group 760x460

A Generális Tanács szervezésében 2017. október 12. és 18. között, Rómában a kamilliánus rendi nevelők és hivatásgondozók nemzetközi találkozójára került sor.

Az összejövetel helyszíne a Villa Primavera, a Megtestesülés Szolgálóleányai rendháza volt. Tematikáját illetően a találkozó a Generális Tanács jelenlegi hatéves időszakának prioritásaival volt összhangban, és egyben megfelelt a legutóbbi, 2014 júniusában, Rómában és Aricciában megtartott rendkívüli általános ülés sürgető felhívásának is, amelynek témája a Kamilliánus projekt egy kreatív és hűséges életért – kihívások és lehetőségek volt. A most megtartott nemzetközi találkozó általános témája a következő volt: A hivatások előmozdítása és a kamilliánus képzés az idők jeleivel összhangban, valamint új követelmények egy reményteli jövő építése érdekében.

Több mint ötvenen voltunk résztvevők, majdnem mindannyian fiatal, kamilliánus nevelők és hivatásgondozók a Rend minden földrajzi térségéből, valamint a Szent Kamill Leányai és a Megtestesülés Szolgálóléányai szerzetesrendek néhány tagja. A találkozó fő célja a szabályzat aktualizálása és mind a hivatások előmozdítását, mind a kamilliánus életre való képzést illető vízióink, lépéseink, eszközeink és stratégiáink új életre keltése volt.

Közösségben mindnyájatokkal, akik a Rendhez tartoztok, szeretnénk: felállítani egy diagnózist, amely segít elmélyíteni ismereteinket a mai, globalizált világ fiataljainak adottságairól; Szent Kamill megkülöböztetését szemlélni, amellyel saját kora hivatásaira tekintett; figyelembe venni az interkulturalitást a megkölönböztetésben és a képzésben; egyszerűsíteni a hivatások előmozdítása, illetve a képzés során megéltekről való reflexiót és tapasztalatcserét.

Elmélkedésünk megerősítésére három konferenciát szerveztünk. Az első, amelyet Pascual Chàvez atya, a Szaléziak egykori rendfőnöke tartott, néhány kérdést vetett fel: hol találkozunk a fiatalokkal; honnan érkeznek hozzánk a fiatalok és milyen motivációval; végül pedig a képzés során mi a konkrét hozzáállásunk a fiatalok emberi és lelki igényeinek megismerése érdekében.

Egy a szociális médiák hatása által megpecsételt világban, a tanulmányok és a kutatások azt mutatják, hogy a fiatalok pszichológiai törékenységben, hivatásbeli következetlenségben és erkölcsi relativizmusban élnek. Ebben a valóságban, nevelőkként vagy animátorokként az a feladatunk, hogy új szaktudást fejlesszünk ki annak érdekében, hogy megkülönböztethessük és megismerhessük igényeiket, valamint segíthessük őket abban, hogy értelmet adjanak saját életüknek, és olyan lelkiismeretet alakítsanak ki, amely segíti őket az árral szemben úszni. Ismerve valódi szükségleteiket, megérinthetjük és felmelegíthetjük szívüket és elméjüket, hogy elinduljanak a megtérés és a növekedés útján.

Laurent Ouédraogo kamilliánus szerzetesatya segítségével, a második konferencia keretében, megvizsgáltuk Szent Kamill összesen tizenkilenc, a hivatástisztázás folyamatáról szóló, részben a nevelőknek és tanácsadóknak, részben a jelölteknek írt levelét. Ezen levelek alapján világossá válik Szent Kamill gondolata, hogy csak a jókat kell befogadni, hogy meg kell győződni a jelölt lelki érettségéről, hogy meg kell vizsgálni a hivatás hitelességének és a Szentlélek útjain való előrehaladásnak jeleit. Szent Kamill szerint a hivatástisztázás az emberi és intellektuális hozzáértés mellett mindenekelőtt egy hitbeli folyamat, amely által meg lehet győzödni a hivatás hitelességéről és elő lehet segíteni a hozzá való hűséget.

Szent Kamill palántája immár negyvenegy ország különböző földrajzi és kulturális térségében van jelen. Ez a multikulturális valóság arra szólít fel minket, hogy az interkulturalitásról is elmélkedjünk. A harmadik konferencia, amelyet Matthew Wattamattam atya, klaretinus generális tartott, az interkulturalitás problematikájával kapcsolatban nyújtott fontos kiindulópontokat. Manapság olyan új jelenségekkel találkozunk, amelyek az egész emberi együttélésre hatással vannak, és maguk után vonják az emberiség új felépítésének lehetőségét, nehéz helyzet elé állítva annak kapacitását. A globalizáció jelensége rámutatott az egyre növekvő kölcsönös függőségre és fényt vetett a másság okozta sokrétű egyenlőtlenségre . Mások, a mások gondja, a másokkal való kapcsolat mind korunkra jellemző antropológiai és etikai kihívások . E korszak természete alapjában véve jól kifejeződik az interperszonális kapcsolatok problémájában, amelyet a jelenkori filozófia és az intergrációs szociológia úgy próbálnak megoldani, hogy a hangsúlyt az egyén témájáról, a személy támájára, az önmagábanról a másokértra, a személyes jellegről a személyköziségre helyezik.

Az interkulturalitás kontextusában a képzésnek arra van szüksége, hogy mindenki folyamatosan járja belső zarándokútját: a saját kultúrája felől a másik kultúrája felé, és mindannyian együtt az Evangélium és a megszentelt élet kultúrája felé. Fontos elismerni, hogy nem létezik egy ideális vagy felsőbbrendű kultúra. Mindnyájunkat Krisztus gyűjtött egybe. Különbözőségeink olyan értékek, amelyeket be kell fogadnunk és meg kell becsülnünk. Az interkulturalitás alapja az, hogy mindnyájan ugyanazt a Szentlelket kaptuk meg, aki meghívott minket, és mi pedig egy bizonyos kultúrához tartozó személyként válaszoltunk.
A képzés során az interkulturalitásra való nevelés lehet egy lehetőség és egy kihívás is. Az interkulturalitás értékként való felfogása lehetőség a növekedésre és mind a személyes, mind a közösségi gyarapodásra. Ha közösségeink nem válnak interkulturálissá, nem maradunk fenn. Tapasztalatcserénk és a nevelési szabályzat aktualizálása fel fog kínálni náhány megvalósítási javaslatot a Generális Tanács számára.

Kedves kamilliánus rendtársak, ezekben a napkoban, munkánk és reflexióink során éreztük közelségeteket és imáitokat. Jó alkalom ez minden kamilliánus számára, hogy imádkozzon, és közösségben, valamint személyesen is elmélkedjen azon, hogyan tudjuk megszólítani a fiatalokat, és miként tudunk törődni velük. Mily módon gondoskodunk a nevelésben lévő jelöltjeinkről?

Meggyőzödésünk, hogy hűségünk és életünk tanúságtétele, valamint a karizmánk szerint teljesített mindennapi szolgálat a hivatások előmozdításának elsődleges elemei. Az egyes személyek vagy nevelői-animátori csoportok feladata mellett, Rendünk egésze, amely minden tagjában jelen van, a hivatások előmozdítója. Ha be tudjuk fogadni szívünkbe a fiatalok szendvedéseit, ha empátiával tekintünk rájuk, fenntartások nélkül, megengedvén nekik, hogy aggodalmukból, bánatukból legalább egy keveset átadhassanak nekünk, és szívünkben az Atya gyengédségével és irgalmasságával találkozzanak, akkor közülük sokan elindulhatnak a megtérés és a megszentelődés útján.

Rendünk Isten iránti szeretettel és az emberek iránti szenvedéllyel eltöltött nevelőit arra hívjuk, hogy folyamatosan tapasztálják meg a gyengédségben gazdag Istent. Engedjétek meg, hogy az Ő irgalma együttérző hús-szívet oltson belétek, amely képes felfedezni a tüzet a hamu alatt, amikor az ember minden reményét elvesztette, és képes megerősíteni a lángot, amely kialudni látszott – olyan szívet, amely képessé tesz újra felállni a csalódások és kudarcok ellenére is, amelyekkel elkerülhetetlenül találkozni fogtok!

Rendünk jelöltjeinek, akik a megszentelt életre készülnek, bátorságot és döntésükben való állhatatosságot kívánunk. Ne féljetek megosztani nevelőitekkel a megtérés küzdelmét, a nehézségeket, amelyek abból adódnak, hogy mindent feladva Krisztust követitek és nagylelkű válaszotok ára áldozat! Képzésetek ideje alatt szüntelenül munkálkodjatok azon, hogy szívetek igaz és őszinte legyen, törekedjetek képmutatás nélküli életre és tiszta tekintetre, hogy valódi közösségben éljetek Istennel és rendtársaitokkal!

Így, hogy megnyílik előttünk az út a 2018-as, Fiatalok, hit és hivatástisztázás témájú szinódus felé, a világegyházzal együtt nagy reménnyel tekintünk a jövőbe, korunk minden kihívása ellenére. Az üdvtörténetben, tudniillik, az éjszaka mindig titokzatos termékenységgel bír. Imaközösségben egymással, minden örömünket, aggodalmunkat és a hivatások előmozdításának, valamint Rendünkben a megszentelt életre való nevelésnek kihívásait Szűz Mária anyai közbenjárására bízzuk és Szent Kamill atyánk oltalmába ajánljuk.

logoordine

Segítsen, hogy segíthessünk

Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-át alapítványunk számára ajánlották fel.
Adószám: 18802357-1-15

Online látogatóink

Oldalainkat 169 vendég és 0 tag böngészi

Cookie-k kezelése